Talking Heads – The Good Thing

Piosenka z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku to już właściwie staroć. Ale nie można jej odmówić posiadania kilku przydatnych na poziomie intermediate słówek, oraz jednego z Phrasal Verbs! Klimat disco/musicalowy też może sprzyjać nauce (mimo wszystko).

I will fight; will fight with my heart.
I will fight; will fight with understanding.
In my mind, the weather never changes
Skill overcomes, difficult situations.

A straight line exists between me and the good things.
I have found the line and it’s direction is known to me.
Absolute trust keeps me going in the right direction.
Any intrusion is met with a heart full of the good thing.

Try to compare what I am presenting.
You will meet with much frustration.
Try to find … similar situation.
You will always find the same solution.

As the heart finds the good thing, the feeling is multiplied.
Add the will to the strength and it equals conviction.
As we economise, efficiency is multiplied,
To the extent I am determined the result is the good thing.
So I say:
I have adopted this and made it my own:
Cut back the weakness, reinforce what is strong.

Będę walczył; będę walczył z moim sercem.
Będę walczył; będę walczył ze zrozumieniem.
W moich myślach pogoda nigdy się nie zmienia
Umiejętność zwycięża trudne sytuacje.

Prosta linia istnieje pomiędzy mną, a dobrymi rzeczami.
Odkryłem tę linię i jej kierunek jest mi znany.
Absolutne zaufanie trzyma mnie idącego w prawidłowym kierunku.
Każde wtrącenie się jest napotkane przez serce pełne dobrych rzeczy.

Spróbuj porównać co prezentuję.
Spotkasz się z dużą frustracją.
Spróbuj znaleźć… podobną sytuację.
Zawsze znajdziesz takie samo rozwiązanie.

Gdy serce znajduje dobrą rzecz, uczucie się mnoży.
Dodaj chęci do siły i to równa się przekonanie.
Gdy oszczędzamy, wydajność się mnoży,
Do stopnia takiego, że jestem zdeterminowany, że rezultat to dobra rzecz.
Więc mówię:
Przyjąłem to i zrobiłem po swojemu:
Ogranicz słabość, wzmocnij to, co jest silne.

Słowniczek:

to fight – walczyć, to fight for sth – walczyć o coś

understanding – wiedza, znajomość, zrozumienie

mind – umysł, myśl

weather – pogoda; the weather forecast – prognoza pogody

skill – umiejętność, zdolność, zręczność

to overcome – przezwyciężać, zwyciężać; to be overcome with – ulegać czemuś

straight – prosty, szczery, czysty

to exist – żyć, istnieć; to exist on sth – żyć z czegoś

direction – kierunek, zmysł orientacji

intrusion – oddziaływanie, wtrącanie się

to compare sth with (to) sth – porównywać coś z czymś

similar – podobny

solution – rozwiązanie; roztwór (chemiczny)

will – wola, chęć, determinacja; testament

strength – siła; liczebność

to equal – równać się, dorównywać; equal – równy

conviction – przekonanie, skazanie (przez sąd)

to economize on sth – oszczędzać na czymś

efficiency – skuteczność, wydajność

multiplied – pomnożony, zwielokrotniony; to multiply – mnożyć

extent – obszar, zakres

to adopt – adoptować, przyjmować

to cut back – przcinać, ograniczać, zmniejszać

weakness – słabość

to reinforce – wzmacniać, zbroić, wspierać

Phrasal Verb:

to cut back przycinać, ograniczać, zmniejszać, np.:

1. If you want your computer to work faster, you should cut back the startup programs to the minimum.

2. I think you should cut back food with great amount of fat – it should help you to lose weight.

Dodaj komentarz