I`ll kill her – Soko

Zazdrość jest złym doradcą… Czy jakoś tak. Na smętny, słotny czas dobra piosenka zazdrosnej Soko – B2 dziś gości w tekście. Enjoy! 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

(So of course, you were supposed to call me tonight.)

You were supposed to call me tonight,
We’d have gone to the cinema,
And afterwards the restaurant,
The one you like in your street,

We’d have slept together,
Had a nice breakfast together,
And a walk in the park together,
How beautiful it’d been,

You would have said „I love you,”
In the cutest place on earth,
Where some lullabies are dancing with the fairies,

I would have waited like a week or two,
But you never tried to reach me, no,
You never called me back,

You were dating that bleached blonde girl,
And if I find her, I swear, I swear,

I’ll kill her, I’ll kill her,
She stole my future, she broke my dream,
I’ll kill her, I’ll kill her,
She stole my future when she took you away,

I would have met your friends,
We would have had a drink or two,
They would have liked me cause
Sometimes i’m funny,
I would have met your dad,
I would have met your mum, she’d have said,
„Please, can’t you make some beautiful babies,”
So we would have had a boy called Tom, and a girl called Susan,
Born in Japan,

I thought it was a love story,
But you don’t want to get involved
I thought it was a love story,
But you’re not ready for that,

Me neither. I’ll kill her,
She stole my future, she broke my dream,
I’ll kill her, I’ll kill her,
She stole my future when she took you away,

She’s a bitch you know, all she’s got is blondeness,
Not even tenderness, yeah she’s clever-less,
She’ll dump your ass for a model called Brendan,
He will pay for a beautiful surgery, because he’s full of money,

I would have waited like a week or two,
But you never tried to reach me, no, no,
You never called me back,

You were dating that bleached blonde girl,
And if I find her, I swear, I swear,

(x2) I’ll kill her, I’ll kill her,
She stole my future, she broke my dream,
I’ll kill her, I’ll kill her,
She stole my future when she took you away,

(Man I told you… you know, if I find her,i really , i’ll kill her for real.
I’ll just find something, anything… a gun if I can. Anything.
And I’m strong enough, so I’ll do it. I’ll kill her.)

(Więc,oczywiście, miałeś do mnie dziś w nocy zadzwonić)

Miałeś do mnie zadzwonić dziś w nocy,
Poszlibyśmy do kina,
A potem do restauracji,
Tej, którą lubisz na twojej ulicy,

Spalibyśmy razem,
Zjedlibyśmy miłe śniadanie razem,
I poszlibyśmy do parku razem,
Jak pięknie by to było.

Powiedziałbyś „Kocham cię,”
W najsłodszym miejscu na ziemi,
Gdzie jakieś kołysanki tańczą z wróżkami,

Czekałabym jakiś tydzień lub dwa,
Ale ty nigdy nie próbowałeś mnie dosięgnąć, nie
Nigdy nie oddzwoniłeś,

Spotykałeś się z tą wybieloną blondyną,
I jeśli ją znajdę, przysięgam, przysięgam,

Zabiję ją, zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, złamała moje marzenie,
Zabiję ją, zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, gdy cię zabrała,

Spotykałabym twoich przyjaciół,
Wypilibyśmy drinka lub dwa,
Lubiliby mnie, bo
Czasami jestem zabawna,
Spotkałabym twojego tatę,
Spotkałabym twoją mamę, ona powiedziałaby
„Proszę, moglibyście zrobić piękne dzieci?”
Więc mielibyśmy chłopca imieniem Tom, i dziewczynkę Susan,
Urodzonych w Japonii,

Myślałam, że to była historia miłosna,
Ale ty nie chcesz się zaangażować
Myślałam, że to była historia miłosna,
Ale ty nie jesteś na to gotowy,

Ja także nie. zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, złamała moje marzenie,
Zabiję ją, zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, gdy cię zabrała
Ona jest suką, wiesz, wszystko co ma, to blondynkowatość,
Nawet nie wrażliwość, tak, jest nie-mądra,
Rzuci twój tyłek dla modela – Brednana,
On zapłaci za piękną operację, bo jest pełen pieniędzy,

Czekałabym jakiś tydzień lub dwa,
Ale ty nigdy nie próbowałeś mnie dosięgnąć, nie
Nigdy nie oddzwoniłeś,

Spotykałeś się z tą wybieloną blondyną,
I jeśli ją znajdę, przysięga, przysięgam,

(x2)Zabiję ją, zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, złamała moje marzenie,
Zabiję ją, zabiję ją,
Ukradła mi przyszłość, gdy cię zabrała,

(Człowieku, mówiłam ci… wiesz, jeśli ją znajdę, naprawdę, zabiję ją, serio.
Znajdę coś, cokolwiek… Pistolet, jeśli będę mogła. Cokolwiek.
Jestem wystarczająco silna, więc zrobię to, zabiję ją.)

Słowniczek:

to be supposed to do sth – mieć coś zrobić

afterwards – potem, później

cutest – najsłodszy, najładniejszy

earth – ziemia

lullaby – kołysanka; lullabies – kołysanki

fairy – wróżka, czarodziejka; fairies – wróżki

to reach – dosięgnąć, dotrzeć

to date – spotykać się, randkować; date – randka

bleached – wybielony, bielony, farbowany; bleach – wybielacz

to swear – przysięgać, przysiąc; przeklinać

to steal – kraść; stole – ukradł, ukradła (II forma od steal)

future – przyszłość

born – urodzony, zrodzony

to get involved – angażować się, zaangażować się

neither – ani, też nie

tenderness – czułość, wrażliwość

clever – mądry, sprytny, inteligentny

to dump – rzucać, zrzucać

ass – tyłek

surgery – operacja; chirurgia