Darkness Within – Machine Head

Machine Head  z piosenką Darkness Within pozwoli nauczyć się kilku ważnych słówek dla poziomu advanced! Niewykluczone, że przydadzą się także, na innych stopniach znajomości angielskiego. Porcja nieco mrocznej muzyki + słówka – poniżej!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Here in the darkness that I lay
Depression heavy in its weigh
And how my body aches to leave
To sing its final eulogy
My sons I love you evermore
And though the road beckons once more
I see the damage that I’ve done
In search for redemption
But I am just a broken man
Whose souls cries out to understand
How the madness shatters me
Upon the stage on bended knee
I scream out loud at skies above
That answer mute bereft in love
I struggle not to fall from grace
Or sing the hymns of my disgrace

We build cathedrals to our pain
Establish monuments to attain
Freedom from all of the scars and the sins
Lest we drown in the darkness within

Misery’s forgotten chords
I strum in vain to please the lord
But he has never answered me
My faith has waned eternally
In empty men who pass along
The woes of all religions wrong
But now the shadowed veil it falls
Heed the Clarion call
So pray to music build a shrine
Worship in these desperate times
Fill your heart with every note
Cherish it and cast afloat
Cause god is in these clef and tone
Salvation is found alone
Haunted by its melody
Music it will set you free

Let it set you free…
We build cathedrals to our pain
Establish monuments to attain
Freedom from all of the scars and the sins
Lest we drown in the darkness within

Music my savior (save me)
Music my savior (save me)
Music my savior (save me)
Music my savior (save me)

We build cathedrals to our pain
Establish monuments to attain
Freedom from all of the scars and the sins
Lest we drown in the darkness within

We build cathedrals to our pain
Establish monuments to attain
Freedom from all of the scars and the sins
Lest we drown in the darkness within

Tutaj, w ciemności, gdzie leżę
Deprasja ciężka w swojej wadze
I jak moje ciało boli, żeby odejść
By zaśpiewać jego ostatnią mowę
Moi synowie, kocham was wiecznie
I chociaż droga kusi raz jeszcze
Widzę szkodę, którą zrobiłem
W poszukiwaniu odkupienia
Ale jestem po prostu złamanym mężczyzną
Którego dusze krzyczą, by zrozumieć
Jak szaleństwo mnie niweczy
Na scenie na zgiętym kolanie
Krzyczę głośno w niebo nade mną
Ta odpowiedź niema pozbawiona miłości
Walczę, by nie popaść w niełaskę
Albo nie śpiewać hymnów mojego wstydu

Budujemy katedry dla naszego bólu
Zakładamy pomniki by osiągnąć
Wolność od wszystkich blizn i grzechów
Żeby nie utonąć wewnątrz ciemności

Zapomniane akordy nieszczęścia
Brzdąkam na próżno, by zadowolić pana
Ale on nigdy mi nie odpowiedział
Moja wiara osłabła wiecznie
W pustym mężczyźnie, który powierza
Żałości wszystkich religii złych
Ale teraz zacieniony welon spada
Zważając na prośby (Clarion call)
Więc módl się do muzyki, buduj kaplicę
Czcij w tych desperackich czasach
Wypełnij swoje serce każdą nutą
Ceń to wysoko i rzuć unosząc się na wodzie
Bo bóg jest w tym kluczu (wiolinowym) i tonie
Ratunek jest odnajdywany sam
Nawiedzony przez jego melodię
Muzyka cię uwolni

Pozwól jej się uwolnić…
Budujemy katedry dla naszego bólu
Zakładamy pomniki by osiągnąć
Wolność od wszystkich blizn i grzechów
Żeby nie utonąć wewnątrz ciemności

Muzyka jest moim zbawcą(ratuj mnie)
Muzyka jest moim zbawcą(ratuj mnie)
Muzyka jest moim zbawcą(ratuj mnie)
Muzyka jest moim zbawcą(ratuj mnie)

Budujemy katedry dla naszego bólu
Zakładamy pomniki by osiągnąć
Wolność od wszystkich blizn i grzechów
Żeby nie utonąć wewnątrz ciemności

Budujemy katedry dla naszego bólu
Zakładamy pomniki by osiągnąć
Wolność od wszystkich blizn i grzechów
Żeby nie utonąć wewnątrz ciemności

Słowniczek:

darkness – ciemność

within – wewnątrz, w

ache – ból, boleć

eulogy – przemowa, mowa pochwalna

for evermore – wiecznie, na wieki

to beckon – kusić; to beckon sb over – skinąć na kogoś; to beckon to sb – skinąć na kogoś

redemption – odkupienie; wykup, realizacja (np. bonu); beyond redemption – nie do uratowania

cry out – krzyczeć

shatter – roztrzaskiwać, rozbić, niweczyć

upon – na

stage – scena; to take the stage – wchodzić na scenę; to go on stage – zostać aktorem; stage – poziom, etap

bend – zginać, zgięcie, zakręt; to drive sb round the bend – doprowadzać kogoś do szału

knee – kolano

mute – niemy, wyciszyć, tłumić, to remain mute – nie powiedzieć ani słowa

bereft of sth – pozbawiony czegoś, bereft of life – martwy; to be bereft of speech – zaniemówić

struggle – walka, zmaganie; struggle for sth – walczyć o coś, to struggle to do sth – usiłować coś zrobić, struggle with – walczyć z

fall from grace – popaść w niełaskę

disgrace – wstyd; to bring disgrace on sb – przynosić na kogoś wstyd;

establish – zakładać, ustanawiać, wprowadzać, obejmować

attain – osiągać, uzyskać, zaspokoić

sin – grzech, grzeszyć; as sin – jak diabli

lest – żeby nie, że

drown – tonąć, topić się

misery – nieszczęście, niedola

chord – akord; cięciwa

strum – brzdąkać (np. na gitarze), brzdąkanie

in vain – na próżno; vain – zarozumiały, próżny

faith – zaufanie, wiara; in good/bad faith – w dobrej/złej wierze

to wane – zmniejszać się, słabnąć

eternally – wiecznie

pass along – powierzyć jakieś informacje komuś

woe – żałość

veil – welon, woalka, mgła

to heed sth – zwracać na coś uwagę, zważać na coś

a Clarion call (+for) – prośba, nawoływanie do zrobienia czegoś

shrine – kaplica, sanktuarium, miejsce kultu

to worship sb/sth – czić, oddawać cześć

cherish – żywić (nadzieję), hołubić, otaczać troską

cast – rzucać, obsada, odlew; sunny cast of mind – pogodne usposobienie

to keep/ to be afloat – unosić się na powierzchni

clef – klucz; treble clef – klucz wiolinowy, bass clef – klucz basowy

salvation – zbawienie, ratunek, wybawienie

haunted – nawiedzony, przerażony

saviour – zbawca, Zbawiciel

Dopasowanka: Dopasuj wyrazy ze słowniczka do poniższych zdań:

1. The ……….. that I was supposed to deliver, made me stressed.

2. Linda ……… ….. me coquettishly, and asked me to approach her.

3. Mark is very interesting and …………  guy. I think he has a secret!

4. Lately Sandra looks as if she was ……… …..  food! She`s so thin – it looks like she doesn`t eat anything!

5. Our boss ……….  new rules, that we should comply with.

6. I ……….  hope, that our bus won`t be late today.

7.Five hundred years ago, the most truthful and beautiful thing, that a woman could hear from her man was „I will love you ……….”.

8. Look at the score*. You still miss that  ……. is changing in fourth tact .

9. Once people used to think, that the pyramids were ………… , not graves.

10. I don`t like Mark. He never does anything without benefits for him – he`s so ……. .

Odpowiedzi:
1. eulogy, 2. beckoned on, 3. mysterious, 4. bereft of, 5. established, 6. cherish, 7. eternally, 8. clef, 9. shrines, 10. vain .

Dodaj komentarz