Burnt Offering – Blue Scholars

Dość duża porcja trudnych słów z poziomu advanced w piosence Blue Scholars. Już sama nazwa zespołu zawiera w sobie przydatne i powszechnie używane słowa. W poniższym kawałku rapu tkwi na prawdę wiele możliwości – wystarczy wsłuchać się w numer i prześledzić słowniczek!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I don’t know what to write, oh well, yo

I offer nothing but the uncertain promise
That I’ll honestly pursue the crooked path of the conscious
Not just another body in the battle for the soul
Never sold self for its weight in platinum and gold but
Man we’re getting grown
Wisdom got us thinking
in the interest of our children
Even if they ain’t been given their flesh
Their bones, their homes
or their names yet
I’m aiming for the change
in my pocket for the payback
The change augmented by the government to nothing
The change of a whirlwind unraveling
the coming of that next shit
I can’t wait but when it comes, shit
It better be worth the shit that
I paid most my life with
It’s nice when it rains sometimes
Cleansing minds in my habitat,
imagine that I’m digging to find
What was hidden by the myth of a god up in the sky
Knowing that She meant for me to rhyme

So I give thanks to the most, the least that I can do
I wear this skin to find the me inside of you
When I dream that I’m dreaming I feel most alive
Sacrifice nights, write to survive
Proper hand gestures conjure ancestors
Drinking from the bottle that was meant
For the message that was sent from the tired and the true
I give thanks to the most,
the least that I can do

Way back I used to call upon the Father often
I fought the devil last night and almost lost –
Now I’m drinking bottled water, flushing out the toxins
Vomiting and coughing feeling closer to the coffin than I ever had
Every morning that I arrive is a night that I survive
Just to be alive, sipping chai, listening to my favorite DJ
Communicate the music, what my rhymes would say
If they were written
With a needle
To the groove
Of a paper
Stylus to papyrus, record to the player
It’s more than just therapy or excessive energy
I undo the mechanism meant to imprison me
Spiritually, the view from up is not enough
I dwell below to find the god that I rebuff
Redesigned, redefined what it meant to be divine
Knowing that She meant for me to rhyme

Our Father
My art is Heaven, hollow be
The drums beating me and my tongue into submission
I can hardly speak breathing this indelible high
From an endless supply of Godspeed, and I need
A brand new prayer to read
Seems the old ones grew tons of mold cause they’re narrow as hell
Sometimes they be thinking that this heaven’s for sale
Worse than that, they still think God is a male
But Moms used to hang up pictures of white Jesus
Fist clutching rosary beads, over the years
I began to question this Father Almighty
Made in His image but don’t look nothing like me
But we be the children of the most high
Ghosts of the colonized lost in the time
Redesign, redefine what it meant to be divine
Knowing that She meant for me to rhyme

Nie wiem co napisać, cóż, yo

Nie oferuję niczego, prócz niepewnej obietnicy
Że szczerze kontynuuję krzywą ścieżkę świadomości
Nie, po prostu kolejne ciało w walce o duszę
Nigdy nie sprzedane za jego wagę na platynę i złoto, ale
Człowieku, dorastamy
Mądrość sprawiła,
że myślimy w interesie naszych dzieci
Nawet, jeśli one nie mają swojego ciała
Swoich kości, swoich domów
lub jeszcze swoich imion
Wskazuję na zmianę w mojej kieszeni na zwrot
Zmianę. zwiększoną przez rząd, w nic
Zmianę trąby powietrznej wyjaśniającej
przyjście następnego g`wna
Nie mogę czekać, ale wtedy przychodzi, cholera
Lepiej żeby była warta tego szitu,
którym płacę większość mojego życia
Jest miło, gdy czasem pada deszcz
Oczyszczając umysły w moim naturalnym środowisku,
wyobraź sobie, że kopię, żeby się dowiedzieć
Co było schowane za mitem boga w górze w niebie
Wiedząc, że Ona była dla mnie ważna, by rymować

Więc daję podziękowania do większości, to najmniej, co mogę zrobić
Noszę tę skórę, żeby znaleźć siebie w środku ciebie
Kiedy śnię, że marzę, czuję się najbardziej żywy
Poświęcam noce, piszę, żeby przetrwać
Poprawne gesty dłoni, wyczarowują przodków
Pijąc z butelki, to miało być przeznaczone
Dla wiadomości, która była wysłana ze zmęczenia i prawdy
Daję podziękowania dla większości,
to najmniej co mogę zrobić

Wracając, dzwoniłem często do Ojca
Walczyłem z diabłem zeszłej nocy i prawie przegrałem –
Teraz piję wodę z butelki, wypłukuję toksyny
Wymioty i kaszel, czując się bliżej do trumny, niż kiedykolwiek
Każdy ranek, do którego docieram, jest nocą, którą przetrwam
Tylko by być żywym, popijając chai, słuchając ulubionego DJ`a
Komunikuj muzykę, co moje rymy by powiedziały
Gdyby zostały napisane
Igłą
W rowku
W papierze
Rylec w papirusie, nagranie w odtwarzaczu
To więcej, niż tylko terapia, czy nadmierna energia
Rozpinam mechanizm przeznaczony do uwięzienia mnie
Duchowo, widok z góry to nie dość
Skupiam się poniżej, żeby znaleźć boga, którego odtrącam
Rekonstruowany, redefiniowany, co to znaczy, by być boskim
Wiedząc, że Ona była dla mnie ważna by rymować

[Hook]

Nasz Ojcze
Moja sztuka jest Niebem, głuchy bądź
Bębny uderzają mnie i mój język w uległość
Prawie nie mogę mówić, oddychanie jest niepodważalnie wysoko
Od nieskończonego zapasu Bożej prędkości, a ja potrzebuję
Całkiem nowej modlitwy do czytania
Wydaje się, że stare obrosły w tony formy, bo są wąskie jak cholera
Czasem oni będą myśleć, że niebo jest na sprzedaż
Gorsze, niż to, oni wciąż myślą, że Bóg jest mężczyzną
Ale Mamy wieszały obrazki białego Jezusa
Pięść chwytająca koraliki różańca, przez lata
Zacząłem pytać tego Ojca Wszechmogącego
Zrobiłem sobie Jego obraz, ale nie wyglądał, jak ja
Ale jesteśmy dziećmi najwyższego
Duchami skolonizowanych, zgubionych w czasie
Rekonstruuję, redefiniuję, co to znaczy być boskim
Wiedząc, że Ona była dla mnie ważna , by rymować

Słowniczek:

burnt – spalony, oparzony; burn – palić, spalić

offering – propozycja; prezent; ofiara;

uncertain – niepewny

honestly – szczerze, uczciwie, naprawdę!

to pursue – realizować, prowadzić, stosować, robić, kontynuować; to pursue a matter – drążyć temat

crooked – krzywy, zakrzywiony

path – ścieżka, droga

conscious – świadomy, przytomny; to become conscious of sth – stać się świadomym czegoś

battle – bitwa, walka; battle of wits/words – bitwa intelektualna

grown – dorosły; grown-up – dorosły; home-grown – krajowy, domowy

wisdom – mądrość, sens

flesh – ciało, miąższ; in the flesh – we własnej osobie; to be only flesh and blood – być tylko człowiekiem

payback – zwrot (np. kapitału)

to augment – zwiększać, uzupelniać

whirlwind – trąba powietrzna; gwałtowny

to unravel – rozplątywać, rozpruwać, pruć

cleansing – oczyszczenie, to cleanse – oczyszczać

habitat – naturalne środowisko

to dig – kopać, przekopywać; to dig into sth – badać (coś)

to sacrifice – składać w ofierze, poświęcać; sacrifice – poświęcenie

proper – prawdziwy, poprawny, odpowiedni

conjure – wywoływać, wyczarować, robić magiczne sztuczki; to conjure sth up – wymyślać/ wyczarowywać coś

flush – wypłukiwać, spłukiwać; wypieki (rumieńce)

to vomit – wymiotować; vomit – wymiociny

cough – kaszel, kaszlnięcie; kaszleć

coffin – trumna

to sip – popijać, sączyć; a sip – łyk

needle – igła; to needle sb – czepiać się kogoś

groove – rowek; to be in a groove = to get stuck in a groove – popaść w rutynę

excessive – nadmierny

hollow – pusty, zapadnięty, dziurawy

undo – rozpinać,rozwiązywać

imprison – więzić

to dwell – mieszkać, to dwell sb/sth – skupiać się na kimś/czymś; to dwell the past – rozpamiętywać przeszłość

to rebuff – odtrącać, odrzucać

divine – boski; to divine – odgadywać, domyślać się

submission – uległość, posłuszeństwo; in my submission – moim zdaniem

indelible – nieusuwalny, niezmywalny

supply – dostawa, zapas; dostarczać

prayer – modlitwa, pragnienie

mold – forma

fist – pięść

to clutch – chwytać, ściskać; to clutch at sth – próbować coś chwycić; clutch – sprzęgło

rosary – różaniec

bead – koralik, paciorek

almighty – wszechmogący (może być też o Bogu)

scholar – uczony, stypendysta 

 

Dopasowanka:

Dopasuj słówka ze słowniczka do poniższych zdań:

1. While our talk, Jim was still………… a matter, even though he knew I didn`t want to talk about my husband.

2. You need to wear braces, Sarah! You`ve got …………  teeth.

3. The ……… of this fruit is really tasty.

4. Mom? Could you …………. the amount of my pocket money?

5. Jackie, please …………  your jacket, or you`ll get sweat.

6. The magician`s show was based on ………….  the rope around his ankles and wrists.

7. David Copperfield was an illusionist, who was good at …………..  pretty women on stage.

8. As a worker of the government, you are required to be ………………. to the President.

9. I think your attempts to go with her on a date are ………….. . You shouldn`t try so hard! Show her, you don`t care – she`ll probably ask you out by herself sooner or later!

10. This stain is unable to be removed. It`s ………………. .

Odpowiedzi:
1. pursuing, 2. crooked, 3. flesh, 4. augment, 5. undo, 6. unravelling, 7. conjuring, 8. submissed, 9. excessive, 10. indelible

Dodaj komentarz