Rozmowa o pracę po angielsku – 10 najpopularniejszych pytań!

W dzisiejszych czasach nie jest już żadnym zaskoczeniem, że rekruterzy sprawdzają poziom znajomości języka angielskiego. Ba! Nie jest też absolutnie w żaden sposób szokujące, jeśli Twoja firma jest w Polsce, ale język w niej obowiązujący, tak zwany „urzędowy” to właśnie… angielski.

Angielski staje się naszą normą w życiu codziennym, tak, jak ukończenie szkoły podstawowej.  Jeśli więc idziesz na rozmowę o pracę i będziesz mieć sprawdzany poziom znajomości angielskiego, niemal na pewno spotkasz się z 10 poniższymi pytaniami (lub przynajmniej kilkoma z nich).
Poniżej znajdziesz typowe warianty pytań na rozmowach rekrutacyjnych wraz z przykładowymi odpowiedziami – taka mała „ściąga” jeśli jesteś  osobą początkującą w rozmowach rekrutacyjnych, bądź też gdy już dawno na rozmowie się nie pojawiałeś/aś.

 

10 typowych pytań na rozmowie rekrutacyjnej po angielsku

1. Banał banałów, czyli przedstaw się i opowiedz coś o sobie:

O ile samo przedstawienie się nie zawsze jest konieczne (bo z reguły rekruter wie, że rozmawia właśnie z Tobą), o tyle możesz się spotkać z rozmową w grupie osób, gdzie, być może trzeba będzie napomknąć swoje imię i nazwisko. Pytania i odpowiedzi mogłyby zatem brzmieć:

Q1
Could you, please, introduce yourself?

Czy mógłbyś się przedstawić?
Q2
Please, tell us something about you.
Proszę, opowiedz nam coś o sobie.
A1:
Of course. With pleasure. My name is Jon Snow.
Oczywiście. Z przyjemnością. Nazywam się Jon Snow.
A2:
Well, I am 23 and I am a student of English Literature, which is also my passion. I am involved in many, very interesting projects at my University.
Cóż, mam 23 lata i jestem studentem Literatury angielskiej, co jest również moją pasją. Jestem zaangażowany w wiele bardzo interesujących projektów na moim uniwersytecie.

2. Co wiesz o tej firmie/ co zainteresowało cię naszą firmą? (na tyle, że złożyłeś tu CV) 

Może się trafić pytanie właśnie o to, czy wiesz, czym firma, do której złożyłeś CV się zajmuje. I wbrew pozorom nie jest to takie dziwne, bo często wysyłając 100 CV dziennie, przy intensywnym boju o pracę, nawet nie sprawdzamy gdzie dokładnie wysyłamy – ot, nazwa obiła się o uszy – klik, wysłane. To smaczek, na który rekruterzy lubią łapać – nie wiesz nic o firmie, do której rekrutujesz? No to papa!

Q1:
What could you say about our company?

Co mógłbyś powiedzieć o naszej firmie?

 

 

 

 


Q2:
What in our company caught your attention so much, that you decided to apply?
Co w naszej firmie przyciągnęło twoją uwagę tak bardzo, że postanowiłeś aplikować?

A1:
I have to say, so far I have heard only positive opinions on Songlish Company. Your main goal is to teach people English with beneficial influence on their sense of humour. I like your friendly attitude to the employee and great possibilities of development.

Muszę powiedzieć, że do tej pory, słyszałem jedynie pozytywne opinie o Songlish Company. Waszym głównym celem jest nauczanie ludzi angielskiego z korzystnym wpływem na ich poczucie humoru. Podoba mi się wasze przyjazne nastawienie do pracownika i wielkie możliwości rozwoju.
A2:
I was looking for a thorough description of responsibilities on this position. I paid attention to my own expectations also, and to my previous experience, and this vacancy had it all.
Szukałem solidnego opisu obowiązków na tym stanowisku. Zwracałem również uwagę na moje własne oczekiwania i wcześniejsze doświadczenie, a ten wakat miał to wszystko. 

3. Jakie są Twoje zalety/wady?

Okropne pytanie!!! Jedno z głupszych, a właściwie może bardziej irytujących. Samo w sobie chyba powinno sprawdzać na ile kandydat jest inteligentny, bądź też obyty w rozmowach, żeby dobrze z tego wybrnąć. Pytanie jest znienawidzone przez większość kandydatów, ale jakimś cudem ukochane przez pracodawców/rekruterów. Świeży kandydaci na rozmowach zwykle czerpią z banałów, czyli – „jestem zbyt dokładny – to moja wada”, bądź  „moja zaleta to pracoholizm”. Co powiedzieć? I lizusostwo jest złe, ale i nieodpowiedzenie na taki banał może w oczach niektórych przepytujących nieco Ci umniejszyć. Co więc powiedzieć? 

Q1:
What is your biggest disadvantage?
Jaka jest twoja największa wada?

 

 

 

 

Q2:
What are your strengths and weaknesses?
Jakie są twoje mocne i słabe strony?

A.1.a:
In this particular moment, I guess my biggest minus is inability to answer this question. [Badum, tsss.]
Dokładnie w tym momencie, moją największą wadą jest niemożność (nieumiejętność) odpowiedzenia na to pytanie.
A.1.b
To be honest, I didn`t expect that question to appear here, but if I have to answer,  I will say, that my greatest weakness is refusing to answer this question. 

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to pytanie się tu pojawi, ale jeśli muszę odpowiedzieć, powiem, że moja nawiększa wada to odmowa odpowiedzi na to pytanie.
A2:
I am strong in programming, English, communication skills and ability to focus on a target. I am a bit weaker in multitasking and mentoring someone.
Jestem mocny w programowaniu, angielskim, zdolnościach komunikacyjnych i zdolności skupiania się na celu. Jestem nieco słabszy w wielozadaniowości i opiece mentorskiej nad kimś.

4. Gdzie widzisz się za 5/10 lat?

Kolejne pytanie z serii „dobijmy go, niech się spręży”. Niby sprawdza Twoją znajomość ścieżki kariery w firmie, ale tak naprawdę skąd masz wiedzieć, gdzie za te 5 lat wylądujesz. Przecież nawet jeszcze dokładnie nie znasz swoich przyszłych obowiązków pracowniczych… No cóż, skoro pytanie pada, to odpowiedzieć trzeba, a raczej nie można powiedzieć, że za 5 lat widzisz się na leżaku na Bahamach z drinkiem z palemką w jednej ręce i cygarem w drugiej…

Q1:
Where do you see yourself in 5 years?
Gdzie widzisz się za 5 lat?
A1:
In 5 years I see myself in a senior position, and, because I consider myself as a good coordinator, I suppose I could be a great manager. I think I would like to follow managing path in future.
Za 5 lat widzę siebie na pozycji seniora, a ponieważ uważam się za dobrego koordynatora, przypuszczam, że mógłbym być świetnym managerem. Myślę, że chciałbym podążać ścieżką managementu w przyszłości.

5. Opisz swój największy sukces w dotychczasowych projektach na uczelni, bądź w pracy. 

Moment chwalenia, ale sprytnego. Czyli trzeba podać dobry przykład projektu, w który jesteś/byłeś zaangażowany, pokazać, w jaki sposób się wykazałeś, jak pokonałeś trudności w tymże projekcie.

Q1:
Could you describe your biggest success in your previous work?
Czy możesz opisać swój największy sukces w dotychczasowej pracy?
A1:
I would say, that my biggest success in my current job was overcoming the language barrier. My current job was my first one, in which I had to use English very often both in writing, and in speaking. At first I was afraid to talk in English, but I took additional speaking lessons, and gradually conquered my fears.
Powiedziałbym, że moim największym sukcesem w mojej dotychczasowej pracy było pokonanie bariery językowej. Moja obecna praca była pierwszą, w której musiałem używać angielskiego bardzo często, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Na początku bałem się mówić po angielsku, ale wziąłem dodatkowe lekcje i stopniowo pokonałem moje lęki.

6. Wolisz pracować samodzielnie, czy w zespole? Dlaczego?

To pytanie może być sformułowane również w inny sposób – np. „Jak się czujesz w pracy zespołowej? Sprawdzasz się w niej?”. Takie pytanie przeważnie pada w rozmowach o pracę, gdzie musisz w jakiś sposób komunikować się z ludźmi, wobec tego trzeba powiedzieć, że praca z ludźmi nie sprawia Ci żadnego kłopotu i świetnie się z „Teamem” dogadujesz.

Q1:
Do you prefer to work in a team, or independently? Why?
Wolisz pracować w zespole, czy samodzielnie? Dlaczego?
A1:
I am a very sociable person, so adjusting to a group of people is not a problem for me. I can be very flexible, and able to learn very quickly, thouhg, so working without supervision or contact with other team members would be good for me too. However, I like working with people, so I would prefer team work. I also think, that team work can be much more effective, than working alone.
Jestem bardzo towarzyską osobą, więc dostosowanie się do grupy ludzi nie jest dla mnie problemem. Chociaż potrafię być bardzo elastyczny i umiem się szybko uczyć, więc praca bez nadzoru, czy kontaktu z innymi członkami zespołu byłaby dla mnie również dobra. Jednakże lubię pracować z ludźmi, więc wolałbym pracę w zespole. Uważam również, że praca zespołowa może być dużo bardziej efektywna, niż praca w pojedynkę.

7. Ile chciałbyś zarabiać na tym stanowisku?

Bardzo ważne pytanie, ale również bardzo podchwytliwe. W zależności od tego, na jakie stanowisko startujesz, możesz się orientować ile mniej więcej się na nim zarabia. Może być też tak, że nie masz pojęcia, ile powinieneś powiedzieć, żeby nie przesadzić – i dotyczy to zarówno za niskiej, jak i za wysokiej stawki. Pamiętaj, że za niska stawka może dla rekrutera oznaczać, że zbyt nisko się cenisz, a za wysoka, że jesteś roszczeniowy. Najlepiej więc poczytać fora/porównania zarobków, zanim wybierzesz się na rozmowę.

Q1:
How much would you like to earn on this position?
Ile chciałbyś zarabiać na tym stanowisku?
A1:
To be honest, because this is my first job, I am willing to earn a bit below my expectations which is between 1500 – 2000 zlotych net (gross). Learning and development is most important for me now, and I would like to do my best first, and then ask for a raise. 
Szczerze mówiąc, ponieważ to jest moja pierwsza praca, jestem chętny zarabiać troszkę poniżej moich oczekiwań, czyli między 1500 a 2000 złotych netto (brutto). Nauka i rozwój są teraz dla mnie najważniejsze i chciałbym najpierw się wykazać, a później poprosić o podwyżkę.

A2:
Since I am experienced  in this field, the perfect wages for me would be 3500 zlotych net. However I am open to negotiate my salary.
Ponieważ jestem doświadczony w tej dziedzinie, idealnymi zarobkami dla mnie byłoby 3500 złotych netto. Jednakże jestem otwarty, żeby negocjować moją pensję.

8. Co byś zrobił, gdyby  przez Twoją pomyłkę klient się zdenerwował i chciał zerwać współpracę?

Pytanie jest już nieco bardziej „branżowe” i dotyczy stanowisk, na których masz kontakt z klientem, czy jesteś np. sprzedawcą. Ogólnie chodzi jednak o rozwiązanie problemu – coś zepsułeś, a teraz pogłówkuj nad tym, jak opanować sytuację, przeprosić za błąd i naprawić (w miarę możliwości) swój niecny 😉 występek.

Q1:
What would you do, if by your mistake, client got upset, and wanted to break up partnership with our company?
Co byś zrobił, gdyby przez twój błąd klient się zdenerwował i chciał zerwać współpracę z naszą firmą?
A1:
First of all, I would apologize my client very much, and assure him, that such mistakes will never occur again in future. I would of course report that to my supervisor, and seek for an advice on how I can compensate for the client. After that consultancy, I would contact upset client once again, and offer him some additional benefits/discounts/compensation for my mistake.
Przede wszystkim najpierw przeprosiłbym klienta i zapewnił go, że takie błędy już nigdy więcej nie pojawią się w przyszlości. Oczywiście zgłosiłbm to do mojego przełożonego i szukał rady odnośnie tego, w jaki sposób mogę się zrekompensować klientowi. Po konsultacji, skontaktowałbym się ze zdenerwowanym klientem raz jeszcze i zaoferowałbym mu jakieś dodatkowe benefity/zniżki/rekompensatę za mój błąd.  

9. Jak poradziłbyś sobie z konfliktem w Twoim zespole?

Również bardzo częste pytanie, padające w różnej formie. Najczęściej chodzi o to, że w Twoim zespole pracuje ktoś, kto Ciebie, albo wszystkich, delikatnie ujmując, niezmiernie denerwuje, utrudnia wam pracę i jest nieznośny. Albo też jest leniem i wszystkie obowiązki spadają na Ciebie. Co odpowiedzieć – to jedna sprawa, a co zrobić, to już zupełnie inna kwestia 😉  W każdym razie, żeby na rozmowie nie wyjść na konfidenta, ale też zachować własną pracowniczą godność i wybrnąć z sytuacji z tak zwaną „klasą”, można to zrobić tak:

Q1:
Imagine, that you work in a team with a person, who disturbs you at your work constatnly, and provokes conflicts. Atmosphere is tense and unpleasant. What is your solution? What actions will you take?
Wyobraź sobie, że pracujesz w zespole z osobą, która przeszkadza ci stale w pracy i prowokuje konflikty. Atmosfera jest napięta i nieprzyjemna. Jakie jest twoje rozwiązanie? Jakie podejmiesz kroki?
A1:
Well, from my personal experience it turns out, that a „difficult” person may have some serious private issues, and transfers them to work. Even if I did not know that person for a very long time, first I would try to meet her/him after work for a coffee or for a lunch break and talk to her/him about my concerns. I would try to explain, why working with him/her is unpleasant, and ask to stop arguing. Depending on the evolution of this chat, I could either gain this person`s trust, or maybe find out what makes her/him so hard to cooperate with. If that wouldn`t help, I would ask my manager to help me with that problem.
Cóż, z mojego osobistego doświadczenia, okazuje się, że „trudna” osoba może mieć jakieś poważne problemy prywatne i przenosi je do pracy. Nawet, jeśli nie znałbym tej osoby zbyt długo, najpierw spróbowałbym się z nią spotkać po pracy na kawę lub w przerwie na lunch i porozmawiać o moich obawach. Spróbowałbym wyjaśnić, dlaczego praca z nią jest nieprzyjemna i poprosiłbym o zaprzestanie kłótni. W zależności od rozwoju tej pogawędki, albo zyskałbym zaufanie tej osoby, lub może dowiedziałbym się co sprawia, że jest tak trudna we współpracy. Gdyby to nie pomogło, poprosiłbym managera, żeby pomógł mi z tym problemem.

10. Czy chciałbyś nas o coś zapytać?

Na zakończenie przepytywania kandydata, zwykle pracodawca sam mówi coś o danym stanowisku – o godzinach pracy, stosunkach między pracownikami, benefitach, obowiązkach. Zwykle więc takie pytanie pada i w dobrym tonie, nawet, jeśli nie masz żadnych pytań, jest jednak kontynuować tą rozmowę – wykażesz, że interesuje Cię ta praca. Możesz więc tutaj zapytać o najróżniejsze rzeczy, które być może jeszcze nie były wspominane wcześniej, w trakcie rozmowy.

Q1:
Do you have any questions?
Czy masz jakieś pytania?
A1:
Actually yes. I would like to know, how long will I wait for an answer, and if I would be informed, regardless of the result.
Właściwie tak. Chciałbym wiedzieć, jak długo będę czekał na odpowiedź i czy zostanę poinformowany, niezależnie od wyniku.

A2:
Does the company accept flexible working time?
Czy firma akceptuje elastyczne godziny pracy?

Z kilkoma z tych pytań zetkniesz się na rozmowach kwalifikacyjnych na 100%. Może nawet ze wszystkimi. Jeśli jednak interesują Cię pytania branżowe, związane z konkretnym stanowiskiem, serdecznie polecamy serwis www.glassdoor.com – wyszukiwarkę pracy, w której znajdziesz nie tylko oferty pracy, ale i pytania, jakie padły na rozmowach kwalifikacyjnych w konkretnych firmach, na konkretne stanowiska. Wystarczy przejrzeć, bądź zarejestrować się i ustalić interesujące Cię branże – regularnie możesz otrzymywać wiadomości z nowymi pytaniami z konkretnych „job interviews”.

Songlish poleca!

 

Dodaj komentarz