Conditionals – Tryby warunkowe

Tryby warunkowe mogą być dość kłopotliwe, jednak sposób na zapamiętanie formy poszczególnych trybów jest wyjątkowo prosty – piosenki! W dzisiejszym wpisie trochę gramatyki – podstawy zastosowania trybów warunkowych.

1. Typ pierwszy

Zdania warunkowe pierwszego typu odnoszą się do wydarzeń, które będą dziać się  w przyszłości, jeżeli spełnimy pewien warunek. Są to więc sytuacje realne, możliwe do wykonania.

Forma:

If    +    Present Simple,    Future Simple    (lub can/must/may) 

Uwaga! If można zastąpić słówkiem when!

Przykład:

1. [1:09] If you`re lost you can look and you will find me.

2. [1:16] If you fall, I will catch you, I will be waiting.

 

1. Jeśli się zgubisz możesz poszukać i znajdziesz mnie.

2. Jeśli upadniesz, złapię cię, będę czekać.

Wyjaśnienie:

1. If you`re lost, you can look.  (If + Present Simple + can)

W tym przypadku po if zastosowaliśmy Present Simple, zaś w drugiej części zdania zamiast Future Simple użyty jest czasownik can. Gdy jednak wytniemy część „you can look” i zostawimy tylko drugą część frazy, otrzymamy klasyczną wersję I trybu:

1.a. If you`re lost, you will find me. (If + Present Simple + Future Simple).

Drugie zdanie potwierdza nam także klasyczne użycie I trybu warunkowego:

2. If you fall, I will catch you. (If + Present Simple, Future Simple) – Dokładne użycie I trybu warunkowego – jeśli upadniesz, złapię cię – czyli rzecz możliwa do wykonania pod pewnym warunkiem. 

Istnieje jeszcze jedna opcja – w zdaniu „If you fall, (I will catch you), I will be waiting” – zamiast Future Simple mamy wykorzystany czas Future Continuous. Generalna zasada jednak przy I trybie warunkowym to If + Present Simple + Future Simple.  

2. Typ drugi 

Drugi typ zdań warunkowych odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości. Opisujemy w ten sposób sytuacje hipotetyczne, które miałyby miejsce, gdyby jakiś warunek został spełniony, jednak spełnienie tego warunku jest niemożliwe, dlatego też sytuacje są nierealne i nie będą miały miejsca.

Forma:

If   +   Past Simple,   would (could/might) 

Przykład:

1.[0:26] If I had a gun, I`d shoot a hole into the sun.

2.[0:40] If I had the time I’d stop the world and make you mine.

1. Gdybym miał pistolet, wystrzeliłbym dziurę w słońcu.

2. Gdybym miał czas, zatrzymałbym świat i sprawiłbym żebyś była moja.

Wyjaśnienie: 

1. If I had a gun, I`d shoot a hole into the sun. (If + Past Simple + would)   W tym zdaniu mamy skrót „I`d shoot a hole…” to skrót od „I would shoot a hole…”, zdanie więc zbudowane jest w formie typowej dla II trybu warunkowego. Opisuje też zdarzenie, które jest nierealne i nigdy się nie wydarzy – czyli gdybym miał broń (a nie mam), to wystrzeliłbym dziurę w słońcu (ale pod warunkiem, że miałbym broń). 

2. If I had the time, I`d stop the world and make you mine. (If + Past Simple + would) – dokładnie ten sam skrót, co w pierwszym zdaniu (I`d stop the world = I would stop the world) – w tym zdaniu również opisana jest nierealna sytuacja, czyli gdybym miał czas, to zatrzymałbym świat – abstrakcyjne, niemożliwe do wykonania czynności. 

3. Typ trzeci 

Trzeci typ zdań warunkowych odnosi się do wydarzeń, które miałyby miejsce w przeszłości, gdyby został spełniony jakiś warunek. Mowa tu więc o zdarzeniach zupełnie nierealnych.

 Forma:

If   +   Past Perfect,     would (could/might) have +    czasownik w III formie 

Przykłady:

1. [0:16] If only I had seen the signs, I would have kept myself out of this mess again. 
1. Gdybym tylko widział znaki, trzymałbym się znów z daleka od tego bałaganu.

Wytłumaczenie:

1. If only I had seen the signs, I would have kept myself out of this mess again.

If I had seen the signs, I would have kept myself out of this mess.  (uproszczenie)

If + Past Perfect + would + have + czasownik w III formie

W powyższym zdaniu pięknie przedstawiony jest trzeci typ zdania warunkowego, tłumacząc: gdybym widział znaki (wcześniej), to nie wmieszałbym się w ten bałagan (ale się już wmieszałem, więc gdybym wcześniej widział znaki, których nie widziałem, to do tego wmieszania by nie doszło) – sytuacja zupełnie nierealna. W trzecim typie zdania warunkowego zamiast Past Perfect można równie dobrze użyć Past Perfect Continuous. 

 

Dodaj komentarz